Recht op ondersteuning?

In het gewoon onderwijs, in samenwerking met het buitengewoon onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 ging een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen (en centra) van het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen.

Afhankelijk van de noden van de leerling doorloopt de school 4 fasen om samen met jou, het CLB en eventuele externen zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en tenslotte de fase van het Individueel Aangepast Curriculum (IAC).

Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om hetgewone leerprogramma te kunnen volgen en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met een ondersteuningsnetwerk en/of school voor buitengewoon onderwijs.

Gewoon of aangepast leerprogramma

Er zijn 2 mogelijkheden: je kind volgt het gewone leerprogramma, of een individueel aangepast leerprogramma.

Je kind volgt het gewone leerprogramma

Je kind moet dan voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. Het beschikt over een gemotiveerd verslag met omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Je kind volgt een individueel aangepast leerprogramma

In dat geval zijn de specifieke onderwijsbehoeften van je kind en de afspraken over de nodige begeleiding opgenomen in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Met dat verslag kan je kind in het gewoon onderwijs een individueel aangepast leerprogramma volgen.

Ondersteuning is flexibel en op maat

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION).

Je kind krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met jou als ouder, met het CLB en met het ondersteuningsnetwerk de ondersteuning op maat, op basis van de noden.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

  • Voor je kind zelf

  • Voor de leerkracht(en)

  • Voor het schoolteam

Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Ondersteuning is gegarandeerd

De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met jou als ouder en met het CLB welke ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen.

Dat kan voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of een (inschrijvings)verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

De school kan in het begin, maar ook in de loop van het schooljaar ondersteuningsvragen stellen.

Elke ondersteuningsvraag moet worden beantwoord.

Meer weten over het ondersteuningsmodel?

Wil je meer weten over

  • De algemene principes van het ondersteuningsmodel?

  • De verschillende organisatie van de ondersteuning voor 2 groepen van leerlingen?

  • Hoe ondersteuning wordt aangevraagd en wie welke rol heeft?

Neem dan een kijkje in de omzendbrief.


Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften